בית דין

טיפול בכל נושא הצריך בית דין.

 סיוע לקהילות ויחידים למציאת בית דין  לכל הצריך בית דין כגון גיטין, גירות, דיני תורה.